Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Kim jesteśmy

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. zawiązana została aktem notarialnym z dnia 12 maja 1995 roku jako spółka Skarbu Państwa pod firmą Polska Korporacja Eksportowa sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w kwocie 4.000 zł.

W dniu 27 lutego 1996 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jej Firma została zmieniona na Międzynarodową Korporację Gwarancyjną sp. z o.o.

about-img

Międzynarodowa
Korporacja
Gwarancyjna sp. z o. o.


ul. Św. Barbary 1
00-686 Warszawa

NIP: 526-10-27-526
REGON: 011119534

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 107392

Kapitał zakładowy:
342.704.200 PLN

W dniu 04 kwietnia 1996 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał z kwoty 4 tysięcy zł do 254,54 mln zł przez utworzenie nowych udziałów w zamian za aport w postaci 100 % akcji Polskiego Funduszu Gwarancyjnego S.A.. W ramach kolejnych podwyższeń kapitału akcjami spółek AGROS HOLDING S.A, ANIMEX S.A., UNITRA S.A. kapitał zakładowy MKG wzrósł do kwoty 342,7 mln zł na dzień 14 września 1996 roku.

Przedmiotem działalności spółki było:


  • nawiązywanie współpracy z organizacjami państw Europy Środkowo-Wschodniej, których przedmiotem działania jest tworzenie systemów finansowania i zabezpieczenia międzynarodowej wymiany handlowej oraz realizacja przedsięwzięć gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
  • powoływanie instytucji międzynarodowej koordynującej działalność narodowych funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych państw Europy - Środkowo - Wschodniej.
  • organizowanie źródeł finansowania i zabezpieczenia realizacji kontraktów handlowych i inwestycyjnych w obrocie z zagranicą.
  • kapitałowe i organizacyjne wspieranie przedsięwzięć gospodarczych służących proeksportowej restrukturyzacji gospodarki.

Obecnie działalność spółki koncentruje się na maksymalnie efektywnym zarządzaniu posiadanym majątkiem.

MKG jest udziałowcem i akcjonariuszem następujących podmiotów:


  • Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu - 100 % udziałów w kapitale zakładowym.
  • Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie - 92% akcji w kapitale zakładowym.
  • Unitra S.A., Warszawa - 31,97 % akcji w kapitale zakładowym.
  • Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie - 53,62% udziałów w kapitale zakładowym.

Władze MKG


Karol Rabenda
PREZES ZARZĄDU


Mariola Skłodowska - Hończar
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ


Piotr Chylicki
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


Paweł Durzyński
SEKRETARZ


Nadzór właścicielski


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa


Aktualności


W dniu 15 listopada 2017r. Zarząd Spółki odwołał Panią Juliannę Adamską z funkcji dotychczasowego prokurenta
i powołał na tę funkcję Panią Marzenę Zalewską.


Kontakt z nami


Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa

Sekretariat: sekretariat@mkg.com.pl

Księgowość: ksiegowosc@mkg.com.pl